ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • ΑΝΤΛΗΣΗ
 • ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
 • Δεν έχει πίεση το νερό. Πώς να την αυξήσω;

  Μέθοδοι και Παραδείγματα

  Άντληση από δίκτυο

   

  Πολλές φορές η χαμηλή πίεση του νερού δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας. Γι’αυτό το λόγο παίρνουμε το νερό από το δίκτυο με τη χαμηλή πίεση και το αντλούμε προς την κατεύθυνση των καταναλώσεων, με σκοπό να αυξήσουμε την πίεση σε συνδυασμό με την απαραίτητη παροχή νερού, ώστε να επιτύχουμε το επιδιωκόμενο σκοπό. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ολικό μανομετρικό ύψος της άντλησης μπορεί να φθάσει στο μανομετρικό ύψος που προκύπτει από την πίεση του νερού στο δίκτυο προσαυξημένο με το μανομετρικό της αντλίας.

  Για την κατανόηση του θέματος χρησιμοποιούμε τα παρακάτω παραδείγματα :

  Παράδειγμα 1ο
  Ένα δίκτυο μας δίνει νερό με πίεση 2 ατμοσφαιρών.  Εμείς θέλουμε να δώσουμε στις εγκαταστάσεις μας 30 κυβικά μέτρα νερό ανά ώρα με πίεση 6 ατμοσφαιρών.
  Λύση
  Στην προκειμένη περίπτωση υπολογίζουμε ότι η πίεση μιας ατμόσφαιρας αντιστοιχεί με μανομετρικό ύψος 10 μέτρων. Η πίεση που θα προσθέσει η αντλία πρέπει να είναι 6-2=4 At. Μ΄αυτά τα δεδομένα θα αναζητήσουμε αντλία για παροχή 30 κυβ. μέτρων σε μανομετρικό ύψος 40 μέτρων (40 μ. = 4 At). Σ΄αυτό το μανομετρικό θα πρέπει να προσθέσουμε και εκείνο που θα προκύψει από τις τριβές του νερού μέσα στον σωλήνα.

  Παράδειγμα 2ο
  Δίκτυο ύδρευσης έχει πίεση 3 Αt.  Σε πόσο ύψος μπορεί να φθάσει ;
  Λύση
  Η = 3Χ10=30μ. περίπου

  Παράδειγμα 3ο
  Η πίεση του νερού σ΄ένα σημείο του δικτύου φθάνει στις 4 At.  Τι αντλία πρέπει να παρεμβάλλουμε για να αντλήσουμε 20 κυβ. μέτρα νερού ανά ώρα σε παραπέρα ολικό μανομετρικό ύψος 80 μέτρων.
  Λύση
  Η πίεση των 4 At στο δίκτυο αρκεί για ολικό μανομετρικό ύψος 40 μέτρων περίπου. Κατά συνέπεια, θέλουμε μια αντλία ικανή να αντλήσει 20 κυβικά μέτρα νερού σε ολικό μανομετρικό ύψος μεγαλύτερο από 40 μέτρα (80-40=40 μ.)

  Σ’αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε φυγόκεντρες αντλίες (κοινές ή πολυβάθμιες) ανάλογα με τις ανάγκες μας σε παροχή και μανομετρικό ύψος, κατά τρόπο που το νερό του δικτύου να οδηγείται στην αναρρόφηση της αντλίας, ώστε να παίρνουμε στην κατάθλιψη το νερό στην επιθυμητή ποσότητα και πίεση. Οπωσδήποτε η παραπάνω διάταξη προϋποθέτει ότι το δίκτυο μπορεί να μας δώσει το νερό που θέλουμε.

  Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υποβρύχια αντλία τοποθετημένη μέσα σε κλειστό δοχείο κατά τρόπο που το κλειστό δοχείο θα παίρνει νερό από το δίκτυο και η αντλία θα δίνει το νερό από σωλήνωση που θα βγαίνει στεγανά από την αντλία.  Σ΄αυτή την περίπτωση πρέπει το καλώδιο της αντλίας να μπαίνει στο κλειστό δοχείο με κατάλληλο στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης. Σ’όλες τις περιπτώσεις άντλησης νερού από δίκτυο πρέπει να παίρνονται τα παρακάτω πρόσθετα μέτρα :

  α) Ο αυτόματος διακόπτης της αντλίας πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλο πρεσοστάτη, ώστε να μη λειτουργεί ο κινητήρας όταν δεν υπάρχει νερό ή όταν αυξάνει η πίεση πάνω από τα παραδεκτά όρια.
  β) Ο κινητήρας της αντλίας να καλύπτει από πλευράς ισχύος, ολόκληρη την καμπύλη λειτουργίας, διότι υπάρχει κίνδυνος σε κάθε στιγμή να ζητηθεί από την αντλία η μέγιστη απορροφούμενη ισχύς της.
  γ) Ο αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι ρυθμισμένος με μεγάλη ακρίβεια πάνω στην ένταση λειτουργίας του κινητήρα αν πρόκειται για χειροκίνητη ή απευθείας εκκίνηση ή στο 57,75% της έντασης του κινητήρα όταν πρόκειται για αυτόματο διακόπτη αστέρα τριγώνου με θερμικό προστασίας στην έξοδο.

  Άντληση για τροφοδότηση πιεστικού δοχείου

  Όταν το νερό του δικτύου έρχεται στην κατανάλωση με χαμηλή πίεση, μπορούμε να την αυξήσουμε με τη χρήση αντλίας και πιεστικού δοχείου.  Το νερό του δικτύου οδηγείται στην αναρρόφηση μιας αντλίας και στη συνέχεια αντλείται με την πίεση που θέλουμε μέσα σε ένα κλειστό δοχείο.  Το κλειστό δοχείο περιέχει αέρα κατά τρόπο που να περιορίζεται ο όγκος του και να αυξάνει η πίεσή του όσο ανεβαίνει η στάθμη του νερού μέσα στο δοχείο.  Ανάλογα με την πίεση που θέλουμε στο νερό καθορίζουμε την αρχική πίεση του αέρα και το μανομετρικό ύψος της αντλίας. Καθορίζουμε επίσης, τη χωρητικότητα του δοχείου και την παροχή της αντλίας ανάλογα με τις ανάγκες μας σε νερό.  Πιεστικά δοχεία κατασκευάζονται για διάφορες πιέσεις και χωρητικότητες.

  Όσο περισσότερο νερό αντλείται μέσα στο πιεστικό δοχείο, τόσο περιορίζεται ο όγκος του αέρα και αυξάνει η πίεση του μέσα σ΄αυτό.Όταν η πίεση φθάσει στα επιθυμητά όρια, ένας πρεσοστάτης διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας, ενώ ταυτόχρονα μια βαλβίδα (ανεπίστροφη) απαγορεύει στο νερό να ακολουθήσει αντίθετη πορεία.  Έτσι, το νερό μέσα στο πιεστικό δοχείο έχει την πίεση που θέλουμε. Αν το δοχείο είναι συνδεδεμένο με τις καταναλώσεις που θέλουμε, θα πάρουμε απ’αυτές νερό με την επιθυμητή πίεση. Όταν η πίεση μέσα στο δοχείο μειωθεί κάτω απ’ορισμένο όριο, η αντλία θα ξεκινήσει αυτόματα με εντολή του πρεσοστάτη και θα επαναλάβει τον ίδιο κύκλο λειτουργίας, μέχρι που η πίεση μέσα στο δοχείο να φθάσει στο ανώτατο επιθυμητό όριο.Η αντλία πρέπει να υπολογίζεται με βάση την απαιτούμενη ποσότητα νερού και την πίεσή του στην έξοδό του από τα διάφορα σημεία υδροληψίας (κρουνούς κ.λ.π.). Με το παρακάτω παράδειγμα γίνεται πιο κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού της αντλίας και του πιεστικού δοχείου:

  Παράδειγμα
  Για την υδροδότηση ξενοδοχείου απαιτούνται 36 κυβ. μέτρα νερού ανά 24ωρο με πίεση 6At .  Το νερό λαμβάνεται από δίκτυο με πρακτικά μηδενική πίεση.  Να υπολογισθεί το πιεστικό δοχείο και το αντλητικό συγκρότημα που θα το τροφοδοτήσει.
  Λύση
  Η αντλία πρέπει να μη λειτουργεί περισσότερο από το 50% του χρόνου.  Κατά συνέπεια, τα 36 κυβ. μέτρα νερού θα αντλούνται σε 12 ώρες ανά 24ωρο. Η ελάχιστη παροχή αντλίας ανά ώρα θα είναι : Q=Qολ/t=36/12=3m3/h

  Μ’ αυτά τα στοιχεία θέλουμε :

  α) Αντλία παροχής 3-4 κυβ. μέτρων ανά ώρα με πίεση 6At (μανομετρικό ύψος  Η = 60Μ). Για σοβαρές εγκαταστάσεις, που θα ήταν αισθητά επιζήμια η διακοπή της πίεσης του νερού (όπως ένα νοσοκομείο), επιβάλλεται η εγκατάσταση 2 αντλιών με αυτόματη διάταξη, ώστε σε περίπτωση βλάβης της μιας, να ξεκινά η άλλη.

  β) Πιεστικό δοχείο, του οποίου η χωρητικότητα να μην είναι μικρότερη του 1/3 της ωριαίας κατανάλωσης, δηλαδή 1.000 λίτρων (1 Μ³). Τούτο σημαίνει, ότι το δοχείο που θα ρυθμισθεί ώστε να τροφοδοτεί το δίκτυο από τα 2/3 μέχρι το 1/3 της χωρητικότητας του θα δίνει εντολή εκκίνησης του κινητήρα της αντλίας αφού πρώτα καταναλώνεται νερό 300 λίτρων. Η αντλία με τη σειρά της για να αντλήσει τα 300 λίτρα χρειάζεται ίσο χρόνο με το πηλίκο που θα προκύψει από την κατανάλωση των 300 λίτρων δια της ωριαίας παροχής των 3.000 λίτρων (3 Μ³). Κατά συνέπεια, ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της αντλίας δίνεται από τη σχέση : t=3000/300=0,1 ώρες=6′ λεπτά
  Σ’ αυτό το χρόνο θα πρέπει να προστεθεί και ο χρόνος άντλησης του νερού που καταναλώθηκε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της άντλησης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η παροχή της αντλίας σε νερό μεταβάλλεται όσο μεταβάλλεται η πίεση μέσα στο πιεστικό δοχείο. Γι’ αυτό το λόγο, στις χαμηλές πιέσεις η αντλία αποδίδει περισσότερο νερό και στις υψηλές πιέσεις λιγότερο.  Αυτή η μεγαλύτερη απόδοση στη μικρή πίεση σχεδόν καλύπτει την ταυτόχρονη κατανάλωση. Έτσι η αντλία θα λειτουργεί 6 λεπτά και θα ακινητοποιείται άλλον τόσο χρόνο.

  γ) Πιεζοστατικό διακόπτη (πρεσοστάτη) που θα τοποθετηθεί στον σωλήνα κοντά στην είσοδο του πιεστικού δοχείου, ώστε να δίνει στην αντλία την εντολή εκκίνησης ή στάσης.

  δ) Ανεπίστροφη βαλβίδα, που θα απαγορεύει στο νερό να κινηθεί από το δοχείο προς την αντλία.  Αυτή η βαλβίδα τοποθετείται πάνω στον τροφοδοτικό σωλήνα ανάμεσα στην αντλία και στον πρεσοστάτη.

  ε) Έναν μικρό αεροσυμπιεστή, για την κατά καιρούς συμπλήρωση του αέρα μέσα στο δοχείο.

  στ) Ένα μανόμετρο 0-10 At για την παρακολούθηση της πίεσης του νερού μέσα στο δοχείο.

  Η ενδεχόμενη τοποθέτηση δυσανάλογα μικρού πιεστικού δοχείου θα έχει τις παρακάτω διαδοχικές συνέπειες :

  1. Το πιεστικό δοχείο θα γεμίζει και θα αδειάζει σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα
  2. Η αντλία με τη σειρά της θα ξεκινάει και θα σταματάει πάρα πολύ συχνά.
  3. Τα μεγάλα ρεύματα εκκίνησης θα είναι πολύ συχνά και το θερμικό του αυτόματου διακόπτη θα διατηρείται σε δυσανάλογα υψηλή θερμοκρασία.
  4. Η κατάσταση της υψηλής θερμοκρασίας στο θερμικό, μας αναγκάζει να το ρυθμίσουμε σ’ ένταση υψηλότερη από εκείνη που απορροφά ο κινητήρας σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
  5. Όταν το θερμικό του αυτόματου διακόπτη αναγκαστικά ρυθμιστεί σε δυσανάλογα μεγάλη ένταση, δεν θα μπορέσει να προστατεύσει τον κινητήρα από υπερένταση, όταν αυτός λειτουργεί με υπερβολικό φορτίο και με ρυθμό αραιών διαδοχικών εκκινήσεων.

  Αν, δηλαδή, αυξηθεί η ισχύς από μεταβολή στο δίκτυο, ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερο φορτίο σε μεγάλη διάρκεια χωρίς διακοπή, να επανέλθει το θερμικό προστασίας στα φυσιολογικά του όρια και να μη μπορεί να προστατεύσει τον κινητήρα, επειδή εμείς από ανάγκη τον είχαμε ρυθμίσει σε μεγαλύτερη ένταση, για να ανταποκριθεί στα συχνά ρεύματα εκκίνησης.

  Τροφοδότηση πιεστικού δοχείου από πηγάδι ή γεώτρηση

  Όταν η αντλία που τροφοδοτεί το πιεστικό δοχείο παίρνει το νερό από πηγάδι, δεν πρέπει να είναι κοινή φυγόκεντρη με ποτήρι, διότι υπάρχει κίνδυνος να πάρει αέρα και να διακοπεί η αυτόματη λειτουργία του πιεστικού δοχείου, πράγμα ανεπιθύμητο αφού δεν εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή νερού στην κατανάλωση με την επιθυμητή πίεση και η αντλία κινδυνεύει να καταστραφεί από τη λειτουργία της χωρίς νερό. Γι’αυτό το λόγο, επιβάλλεται η χρήση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης ή υποβρύχιας, ώστε να αποφεύγεται η ανεπιθύμητη διακοπή της τροφοδότησης με νερό. Στην περίπτωση άντλησης νερού από γεώτρηση με βάθος μεγαλύτερο από 8 μ., σαν πιο κατάλληλη κρίνεται η υποβρύχια αντλία.

  Σε σπάνιες περιπτώσεις που το πιεστικό δοχείο έχει μεγάλη χωρητικότητα (πάνω από 2.000 λίτρα), θα μπορούσε το νερό της γεώτρησης να αντληθεί με πομόνα. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις (πηγάδια και γεωτρήσεις) η αντλία που τροφοδοτεί το πιεστικό δοχείο, πρέπει να επιλέγεται και ρυθμίζεται για το διαθέσιμο νερό, ώστε να μην προκαλεί το άδειασμα του πηγαδιού ή της γεώτρησης και την ξηρή λειτουργία της. Σ’ αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται πρόσθετη αυτόματη διάταξη (διακόπτη ροής), ώστε να μη λειτουργεί η αντλία όταν δεν υπάρχει νερό στο πηγάδι ή στη γεώτρηση.

  (πηγή Builndet.gr)

 • Τι είναι το Μητρώο Υδροληψιών; Τι χρειάζεται για την εγγραφή;

  Το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας αποτελεί μία βάση δεδομένων, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των υφιστάμενων ενεργών ή μη ενεργών υδροληψιών (γεωτρήσεις, πηγάδια, κ.α.) της χώρας. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους υδροληψιών, οι οποίοι θα πρέπει έως την 15-5-2014 να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση για την εγγραφή τους. Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία του κατόχου και της υδροληψίας (θέση με συντεταγμένες, χαρακτηριστικά υδροληψίας, κ.α.). Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού ή για την ανανέωση αυτής δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο καθώς η εγγραφή γίνεται αυτόματα από τις Υπηρεσίες στις οποίες έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις αδειοδότησης. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επιφέρει υψηλά πρόστιμα (από 1.000 € και άνω) στους δικαιούχους.

 • Στο κτήμα μου έχω ένα πηγάδι το οποίο έχει ανοιχθεί τη δεκαετία του ’60. Για τη δήλωση του πηγαδιού απαιτούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (βάθος διάνοιξης, βάθος νερού, παροχή κ.α.), τα οποία δεν γνωρίζω. Για να πάρω άδεια για πηγάδι είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παραπάνω πληροφοριών; Μπορώ κάπου να τις βρω; Απαιτείται και χημική ανάλυση για το πηγάδι;

  Για τις δηλώσεις πηγαδιών, όπως και για τις δηλώσεις γεωτρήσεων, είναι απαραίτητη η προσκόμιση στην Υπηρεσία τεχνικής έκθεσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πηγαδιού. Εάν δεν τα γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, οφείλει να τα προσδιορίσει ο γεωλόγος-μελετητής, μετά από αυτοψία στο έργο. Για τις άδειες πηγαδιών απαιτείται χημική ανάλυση στο πηγάδι, μόνο εάν αυτό χρησιμοποιείται για ύδρευση ή για πότισμα κήπου.

 • Σε πόσο χρόνο από την κατάθεση του φακέλου θα λάβω την άδεια χρήσης της γεώτρησης μου;

  Ο χρόνος διεκπεραίωσης του φακέλου από την Υπηρεσία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Γενικά λόγω των πολλών αιτήσεων για τη νομιμοποίηση υδρογεωτρήσεων και για τις άδειες γεωτρήσεων, το χρονικό διάστημα για τη λήψη της άδειας χρήσης νερού είναι μεγαλύτερο από ένα έτος.

 • Γιατί να δηλώσω τη γεώτρησή μου;

  Η δήλωση γεώτρησης, υδρογεώτρησης, πηγαδιού, αρδευτικής γεώτρησης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 150559.

 • Τι κυρώσεις έχω εάν δεν δηλώσω την υδρογεώτρησή μου;

  Η δήλωση της υδρογεώτρησης έως τις 30/9/2014 γίνεται χωρίς καμία επιβολή προστίμου από την Υπηρεσία. Μετά τις 30/9/2014 και για δύο χρόνια, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί στη δήλωση της γεώτρησης πληρώνοντας πρόστιμο. Η μη δήλωση της γεώτρησης μετά το διάστημα αυτό επιφέρει κλείσιμο της γεώτρησης από την Υπηρεσία.

  Επίσης η μη δήλωση της γεώτρησης επιφέρει παρακράτηση τυχόν επιδοτήσεων που λαμβάνει ο δικαιούχος παραγωγός. Τέλος για τη μεταβίβαση ή την πώληση αγροτεμαχίου ή ακινήτου στο οποίο υπάρχει υδροληψία, απαιτείται η προσκόμιση της άδειας χρήσης νερού.

 • Για την γεώτρηση που έκανα στο χωράφι μου πριν από χρόνια, πήρα άδεια γεώτρησης. Θα πρέπει τώρα να δηλώσω ξανά την γεώτρηση;

  Η δήλωση της υδρογεώτρησης έως τις 30/9/2014 γίνεται χωρίς καμία επιβολή προστίμου από την Υπηρεσία. Μετά τις 30/9/2014 και για δύο χρόνια, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί στη δήλωση της γεώτρησης πληρώνοντας πρόστιμο. Η μη δήλωση της γεώτρησης μετά το διάστημα αυτό επιφέρει κλείσιμο της γεώτρησης από την Υπηρεσία.

  Επίσης η μη δήλωση της γεώτρησης επιφέρει παρακράτηση τυχόν επιδοτήσεων που λαμβάνει ο δικαιούχος παραγωγός. Τέλος για τη μεταβίβαση ή την πώληση αγροτεμαχίου ή ακινήτου στο οποίο υπάρχει υδροληψία, απαιτείται η προσκόμιση της άδειας χρήσης νερού.

 • Για να βάλω αγροτικό ρεύμα στη γεώτρησή μου, θα πρέπει να είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης;

  Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος αγρότης για να ηλεκτροδοτηθεί με αγροτικό ρεύμα.

 • Από που να ξεκινήσω για να βγάλω άδεια γεώτρησης;

  Η νομοθεσία σχετικά με την χορήγηση άδειας γεώτρησης και τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού υποχρεώνει τον κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να προβεί στην ανόρυξη γεώτρησης να υποβάλει φάκελο με αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να συντάσσονται και να υπογράφονται από μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. Έτσι ο ενδιαφερόμενος που θέλει να κατασκευάσει γεώτρηση πρέπει να απευθυνθεί σε μελετητή ή μελετητικό γραφείο προκειμένου να του συντάξει τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 • Για την νομιμοποίηση της γεώτρησης απαιτούνται όλα αυτά τα δικαιολογητικά;

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559 και των τροποποιήσεων αυτής, για τη νομιμοποίηση γεώτρησης και για την έκδοση της άδειας γεώτρησης απαιτείται η προσκόμιση φακέλου με τα δικαιολογητικά για γεώτρηση που αναφέρονται σε προηγούμενες σελίδες.

 • Η διαδικασία για την αδειοδότηση γεώτρησης, διαφέρει εάν η γεώτρηση είναι αρδευτική ή υδρευτική;

  Όχι. Είτε πρόκειται για γεώτρηση άρδευσης, είτε για γεώτρηση ύδρευσης (γεώτρηση νερού) η διαδικασία παραμένει η ίδια, απλώς διαφέρουν λίγο τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

 • Έχω κάνει εδώ και καιρό την γεώτρηση μου αλλά δεν έβαλα τότε αντλία. Σήμερα πρέπει να βάλω την αντλία. Σε ποιό βάθος πρέπει να την τοποθετήσω;

  Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένας επαναληπτικός καθαρισμός καθώς και δοκιμαστική άντληση για να ανιχνευθεί η παροχή γεώτρησης, η στάθμη ηρεμίας και άντλησης, καθώς και η παροχή που απαιτείται ώστε να τοποθετηθεί η ανάλογη αντλία. Έτσι τοποθετείται η επιθυμητή αντλία.

 • Η γεώτρηση μου βγάζει άμμο από τότε που την έφτιαξα. Υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό;

  Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να γίνει άμεσος καθαρισμός με δυνατό κομπρεσέρ (compressor) και να γίνει διαδικασία airlift.

 • Πρόκειται να κάνω σύντομα μια γεώτρηση. Τι πρέπει να προσέξω κατά την παραλαβή της από το γεωτρυπανιστή;

  Πρέπει να παρατηρηθεί το αν έχει καθαριστεί σωστά και με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Επίσης απαιτείται να έχει υλοποιηθεί δοκιμαστική άντληση όπως και ο έλεγχος της δυνατότητας παροχής νερού που έχει η γεώτρηση καθώς και των στάθμεων ηρεμίας και άντλησης.

 • Έκανα μια γεώτρηση κοντά στη θάλασσα και ενώ ξεκίνησε με καλή ποιότητα, τώρα βγάζει αλμυρό νερό. Μπορώ τώρα να βελτιώσω την ποιότητα του νερού;

  Εάν το νερό ξεκίνησε έχοντας καλή ποιότητα και αμέσως μετά χειροτέρεψε αυτό σημαίνει ότι η γεώτρηση έχει διατρήσει την υφάλμυρη η/και την αλμυρή ζώνη.

  Δύο λύσεις υπάρχουν:

  1. ανύψωση της αντλίας πολύ κοντά στην στάθμη του νερού , όσο γίνεται και μείωση σημαντικά της αντλουμένης ποσότητας.

  2. Απομόνωση του βαθύτερου τμήματος της γεώτρησης με ειδικά υλικά (bentonite pellets). Είναι μια δύσκολη διαδικασία που ενέχει κινδύνους για την γεώτρηση και δεν έχει πάντοτε εγγυημένη απόδωση.

 • Το νερό της γεώτρησής μου είναι “γλυφό”. Βρίσκεται εξάλλου πολύ κοντά στη θάλασσα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βελτιώσω την κατάσταση;

  Γλυφό νερό σημαίνει ότι το νερό περιέχει ένα μικρό μέρος θαλασσινού νερού. Αυτό λέγεται υφαλμύρωση και όταν συμβαίνει μέσα σε μια γεώτρηση, λίγα μπορούν να γίνουν. Μια μικρή βελτίωση της κατάστασης μπορεί να επιτευχθεί, ανεβάζοντας την αντλία στο υψηλότερο σημείο όπου μπορεί να λειτουργήσει, δεδομένου ότι το γλυκό νερό επειδή είναι πιό ελαφρύ από το αλμυρό, βρίσκεται ψηλότερα. Παρόλα αυτά, οι γεωτρήσεις κοντά στην θάλασσα απαιτούν ειδική τεχνική κατασκευής και απομόνωσης με την εφαρμογή της μεθόδου των γεωφυσικών διαγραφιών.

 • Η γεώτρηση που έχω στο εξοχικό μου βγάζει καθαρό νερό που το χρησιμοποιώ για πότισμα. Μπορώ να πιώ από αυτό το νερό;

  Το νερό μιας γεώτρησης χαρακτηρίζεται ως πόσιμο όταν έχει γίνει χημική και μικροβιολογική ανάλυση και όλες οι παράμετροι (δείκτες) βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πιούμε νερό από μια γεώτρηση. Είναι όμως και πάλι παρακινδυνευμένο αυτό γιατί κανείς δεν μας εξασφαλίζει ότι κάποια στιγμή δεν θα μολυνθεί το νερό της γεώτρησής μας χωρίς να το καταλάβουμε. Για το λόγο αυτό πρέπει να πίνουμε πιστοποιημένα νερά (εμφιαλωμένα ή από το δίκτυο της πόλης μας) και να χρησιμοποιούμε το νερό των γεωτρήσεων για όλες τις άλλες χρήσεις.

 • Πολύ συνηθισμένη ερώτηση: Υπάρχουν υπόγεια ποτάμια κάτω από τη Γή; Πως κυλάει το νερό κάτω από το έδαφος;

  Οχι δεν υπάρχουν ποτάμια!. Η τουλάχιστον είναι πολύ σπάνιο. Υπόγεια ποτάμια σημαίνει τεράστια υπόγεια κενά, γεγονός που είναι γεωλογικά σπάνιο. Το σπήλαιο του Δηρού π.χ. και μόνο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί τρόπον τινά υπόγειο ποτάμι.

  Το νερό κάτω από το έδαφος, εντοπίζεται μέσα σε στρώματα γεωλογικά (η επίπεδα καλύτερα) τα οποία τα λέμε “υδροφόρα”. Από κάποιο βάθος και κάτω, το έδαφος είναι “κορεσμένο” από το νερό. Τα στρώματα που θεωρούνται υδροφόρα είναι εκείνα που αφήνουν να περνά το νερό μέσα από αυτά, π.χ. τα χαλίκια και οι άμμοι που έχουν μεταξύ των κόκκων τους διάκενα μέσα από τα οποία περνά το νερό. Αντίθετα, οι λεγόμενες “άργιλοι” είναι μη υδροφόρα στρώματα επειδή πρακτικά τα διάκενα που έχουν είναι τόσο μικρά που δεν αφήνουν το νερό να περάσει από μέσα τους.

 • Η γεώτρησή μου έχει τον τελευταίο καιρό μειωμένη παροχή. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι μπορώ να κάνω;

  Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί:

  1. Να προσέξω μήπως υπάρχει κάπιος σωλήνας που ίσως έχει τρυπήσει.

  2. Να ελέγξω την περίπτωση φθοράς των πτερυγίων αντλίας ώστε την καθιστούν ανίκανη να φέρει νερό.

  3. Να ερευνήσω το ενδεχόμενο μείωσης στάθμης γεώτρησης και ίσως για αυτό το λόγο δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει.

 • Πόσο βαθιά πρέπει να κάνω την γεώτρηση;

  Το βάθος της γεώτρησης εξαρτάται από τα δείγματα των πετρωμάτων που θα συλλέξουμε κατά τη διάνοιξή της και τον διεξοδικό έλεγχο του υλικού πόρου. Αξιοποιείται πλήρως και με τον πιο αναλυτικό τρόπο η καταγραφή και το είδος των πετρωμάτων.

 • Μπορώ να γνωρίζω εάν υπάρχει νερό σε κάποιο σημείο πριν κάνω μια γεώτρηση;

  Οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα είναι οι εξής:

  1. Κύριος γνώμονας η περιοχή που βρισκόμαστε και αν στο συγκεκριμένο σημείο έγιναν άλλες γεωτρήσεις.

  2. Στοιχεία από διπλανές γεωτρήσεις, όσον αφορά το βάθος, το έδαφος κτλ.